Hjem  /  Natur og klimaendringer

Hvordan kan vannkraft håndtere klimaendringer og spille på lag med naturen?

Vannkrafta kan både bidra til å regulere flom og vannføring når klimaednringene fører til mer nedbør og tørkeperioder.  Samtidig påvirker vassdragsregulering arealer, arter og organismer i hele nedslagsfeltet, og det er også et viktig element å tenke på i klimasammenheng. 

Hvordan kan vannkraft håndtere klimaendringer og spille på lag med naturen?

Vannkrafta kan både bidra til å regulere flom og vannføring når klimaednringene fører til mer nedbør og tørkeperioder.  Samtidig påvirker vassdragsregulering arealer, arter og organismer i hele nedslagsfeltet, og det er også et viktig element å tenke på i klimasammenheng. 

FNs klimapanel og Naturpanelet har slått fast at vi har store utfordringer med å stanse både klimaendringene og tap av naturmangfoldet. 

Regulering av vassdrag har konsekvenser for miljøet ved endre de fysiske forholdene for arter og organismer i hele påvirkningsområdet til vannkraftverket. 

Tverrfaglig tilnærming

Erfaring viser at det med god kunnskap og tverrfaglig samarbeid er mulig å finne gode løsninger for vannkraft på lag med naturen. Miljødesigntiltak gjennomføres i samarbeid mellom biologer, hydrologer og eksperter på kraftverksdrift.

I hovedsak benyttes Miljødesignmetodikken for å forbedre forholdene for laks, men i HydroCen forskes det videre for å utvikle utvidet miljødesign for flere arter, for flomdempningstjenester og for flerbruksinteresser. 

Samfunnsnytte fra vannkraft

Klimaendringene vil gi økt nedbør, men også lengre perioder med tørke enn før. I regulerte vassdrag vil vannkraften kunne bidra både til demping av flommer og med å slippe vann fra magasinene i perioder med tørke, slik at reguleringen kan bidra til å bedre forholdende for akvatiske organismer.

Slik vil vannkraften ha samfunnsnytte, i tillegg til selve kraftproduksjonen, ved å kunne bøte på de negative effektene av klimaendringene på samfunn og miljø. 

Klimakrisen (utslipp av klimagasser) og naturkrisen (nedbygging av natur) henger tett sammen og forsterker hverandre. Utbygging av mer fornybar energi vil føre til ytterligere nedbygging av natur. 

Opprustning og utvidelse

Ved opprustning og/eller utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg vil vi kunne få mer kraft ut av det eksisterende vannkraftsystemet med minimalt med nye arealinngrep. 

Ved å i tillegg benytte miljødesignmetodikken i vassdragene for å se på potensialet for miljøtiltak eller mer miljøvennlig bruk av vann vil man også kunne bedre miljøforholdene i vassdragene. HydroCen forsker på potensialet for opprustning og utvidelse samtidig som man ivaretar miljøet. 

Et endret energimarked i form av en økende andel variabel kraftproduksjon (f.eks vind- og solenergi) vil også innebære et behov for regulerbar vannkraft. Vannkraften har en fordel sammenlignet med andre fornybare energikilder fordi vann kan lagres i magasinene og produsere kraft ved behov. 

Mer effektkjøring og fleksibel drift

Dette vil gi endringer i vannkraftproduksjonen ved en omstilling til fleksibel drift og effektkjøring. Effektkjøring innebærer at vannkraftverket startes og stoppes ofte og raskt. Dette vil medføre raske og hyppige endringer i vannføring med medfølgende konsekvenser for livet i elva, f.eks stranding av laksunger. Å ha god kunnskap for å kunne kjøre vannkraftverket fleksibelt og samtidig ta hensyn til miljøet vil være viktig for å redusere miljøkonsekvensene av vassdragsregulering fremover. 

Forskningen fra HydroCen vil bidra til å gjøre vannkraften så miljøvennlig som mulig samtidig som det skal produseres mer kraft med minimalt med arealinngrep og også bidra med andre samfunnstjenester som flomdempning. 

AKTUELLE TEMA

FORSKNINGSRESULTATER

KONTAKT

Fagansvarlig:

Tonje Aronsen, NINA


Kommunikasjonsansvarlig:

Juliet Landrø, NINA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

|