Bruk av fjernmåling i elvekartlegging

Ved å kombinere bilder fra satellitter, fly eller droner, gjerne i kombinasjon med LIDAR og lokale målinger, kan store deler av vassdrag nå kartlegges. 

Bruk av fjernmåling i elvekartlegging

Ved å kombinere bilder fra satellitter, fly eller droner, gjerne i kombinasjon med LIDAR og lokale målinger, kan store deler av vassdrag nå kartlegges. 

Bunntopografi utgjør et viktig grunnlag for analyser av hvordan vannkraft eller andre faktorer påvirker fysiske forhold og liv i elver. Utstrakt innsamling av data om elvetopografi er ofte tid- og ressurskrevende. Forskerne har derfor søkt å finne måter for effektiv kartlegging av elvebunn og tilhørende parametere i tid og rom ved bruk av fjernmålingskilder.

Eksempel på elvebunnskart i elven Nea, Trøndelag. Grønt omriss indikerer elvekorridor med vannføring fra høyre mot venstre. Kartet er opprettet ved å kombinere grønn LIDAR, satellittbilder og flyfoto. Illustrasjon fra egen publikasjon.

Kan kartlegge vassdrag raskere og billigere

Ved hjelp av multispektrale bilder fra satellitter, fly eller droner, gjerne i kombinasjon med LIDAR og lokale målinger, kan man kartlegge bunntopografi i store deler av vassdrag. Ved tilgang på nye og oppdaterte bilder kan metoden(e) gjentas og brukes til overvåkning av endringer i tid. 

Metodene muliggjør utvidet miljødesign i form av utstrakt vassdragsmodellering og -overvåkning. Ved hjelp av de utviklede metodene kan forskere, konsulenter og kraftselskap opprette elvebunnskart ved ulike vannføringer, gitt at bildekvalitet er tilfredsstillende og lokale forhold tilstrekkelig for bruk av metodene. Elvebunnskartene kan potensielt benyttes i analyser av fysiske tiltak knyttet til for eksempel leveområder for lokale nøkkelarter eller minstevannføringsslipp i elver.

Annen relevant bruk er oppdatering av flomsonekart og analyse av vanndekket areal på ulike vannføringer.

Prinsippskisse for ulike fjernmålingsteknologier. Blå strek indikerer vannoverflate, mens grønn strek er topografien i landskapet. Skissen viser hvilke deler av landskapet som kartlegges av de ulike teknologiene. Satellitter (øverst til venstre) registrerer vannspeil og større deler av landskapet utenfor elva. Grønn LIDAR (øverst til høyre) registrerer elvebunn (og overflate) i tillegg til mindre deler av landskapet utenfor elva. Droner (nederst til venstre) registrerer vannspeil og mindre deler av landskapet utenfor elva. Sonar / ekkolodd (nederst til høyre) registrerer elvebunn og kan i tillegg måle vannhastigheter.

Kontakt

Håkon Sundt, SINTEF Energi

Knut Alfredsen, NTNU

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Fjernmåling i miljødesign

Varighet:
2017-2022

Arbeidspakke i HydroCen:
Miljødesign

Partnere

Publikasjoner

Remotely sensed data for bathymetric mapping and ecohydraulics modelling in rivers

Håkon Sundt (2022)


Bruk av fjernmålingsdata for kartlegging avhabitat
Håkon Sundt, Knut Alfredsen, Jon Museth & Torbjørn Forseth (2022)


Bruk av satellittbilder for elvebunnskartlegging
Håkon Sundt, Knut Alfredsen & Atle Harby (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for analyse avterskelendringer
Berit Köhler & Håkon Sundt (2021)


Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea
Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margerte Skår & Håkon Sundt (2021)

Håndbøker og verktøy

Metodene beskrives nærmere i rapporten Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea.

VIDEO & WEBINAR

I NYHETENE

Nyhetsbrev fra HydroCen

Kontakt

Håkon Sundt, SINTEF Energi

Knut Alfredsen, NTNU

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Fjernmåling i miljødesign

Varighet:
2017-2022

Arbeidspakke i HydroCen:
Miljødesign

Partnere

Publikasjoner

Remotely sensed data for bathymetric mapping and ecohydraulics modelling in rivers

Håkon Sundt (2022)


Bruk av fjernmålingsdata for kartlegging avhabitat
Håkon Sundt, Knut Alfredsen, Jon Museth & Torbjørn Forseth (2022)


Bruk av satellittbilder for elvebunnskartlegging
Håkon Sundt, Knut Alfredsen & Atle Harby (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for analyse avterskelendringer
Berit Köhler & Håkon Sundt (2021)


Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea
Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margerte Skår & Håkon Sundt (2021)

Håndbøker og verktøy

Metodene beskrives nærmere i rapporten Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea.

VIDEO & WEBINAR

I NYHETENE

Nyhetsbrev fra HydroCen

|