Kontakt  /  Besøk fra HydroCen

SKREDDERSY BESØKSFOREDRAG FOR DIN BEDRIFT FRA HYDROCEN

Vi i HydroCen tilbyr partnerne våre gratis foredrag, og vil gjerne komme på besøk til deres bedrift for kompetansepåfyll og kunnskapsutveksling!


For at dere skal få mest mulig utbytte av besøket fra oss gir vi dere muligheten til å velge opptil tre av temaene nedenfor med forskningsresultater fra senteret som dere ønsker å høre om.


Dette er et tilbud vi ønsker å tilby våre partnere som takk for et godt samarbeidet, og for å vise dere hva vi har funnet ut!


Nedenfor finner du en oversikt over de ulike temaene senteret har forsket på, og en rask oversikt over forskningen senteret har produsert knyttet til hvert av temaene.


TEMA & RESULTATER

FLEKSIBILITET FRA VANNKRAFT

Vannkraft har gitt Norge sikker tilgang på energi i mer enn hundre år. Globalt er vannkraft fortsatt den største produsenten av fornybar energi. Samtidig investeres det mye i utbygging av sol- og vindkraft, som gjør at vi i fremtiden i større grad vil være avhengig av å utnytte vannkraften for å få pålitelig og stabil tilgang til fornybar energi. Det krever at vi utnytter vannkraftens fleksibilitet i mye større grad enn vi gjør i dag. 

FORSKNINGSRESULTATER

Simulering av partikler i ribbesandfang | Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler | Beregning av levetid for vannkrafttunneler | Oppgradering til pumpekraftverk | Damsikkerhet under ekstreme lastforhold | Damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer | Levetid for turbiner i sedimentholdig vann | Design og optimalisering av løpehjul i Francis-turbiner | Design og testing av aksialt turbinblad-trinn for dempende effekt knyttet til komplekse modusformer | Bruk av frekvensomformer for kontroll av variabel drift i pumpekraftverk | Reversible pumpeturbiner i eksisterende vannkraftverk | Analyse av "singel stator-dual rotor machine topology" | Vortex-generator som demper vibrasjoner | Digital overvåking av turbin og generator | Måling, beregning og modellering av dynamikk og dynamisk belastning i vannkraftsystemer | Frekvensomformer for optimal kontroll ved variabel kontroll | Kjøremønsterrelaterte kostnaderMiljøtiltaks påvirkning på vannkraftsystemet | Behandling av myke magasinrestriksjoner i produksjonsplanleggingsmodeller Forbedret tilsigsmodell for vannkraftplanlegging | Folks holdninger til grønne sertifikater og miljøtiltak i vannkraft | Dynamisk minstevannføring i et miljødesign-perspektiv | AlternaFuture: alternative fremtidige redesignløsninger | Potensial for opprusting og utvidelse av vannkraft med miljødesign | Effekt av vannstandsregulering på artsmangfold i magasin | Verdien av forskning | Sammenligning av modellkjeder for driftsplanlegging i vannkraftbaserte systemer |

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

Vannføring, vanntemperatur, isforhold og vannkvalitet endres i elver med kraftproduksjon. Det forandrer de fysiske forholdene i elva, og påvirker livsgrunnlaget for de som lever der. Målet til forskerne i arbeidspakke 4, Miljødesign, i HydroCen er derfor å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi for å gjøre vannkraften så bærekraftig som mulig. 

FORSKNINGSRESULTATER

Fiskevennlige inntak | Modellering av fiskeføring langs ledegjerde | Økt flomløpskapasitet med bedre vandringsløsninger for fisk Behandling av myke magasinrestriksjoner i produksjonsplanleggingsmodeller Modellering av miljørestriksjoner i produksjonsplanlegging | Vannkraft-ressurser og flerbruks-interesser | Miljøtiltaks påvirkning på vannkraftsystemet | Simulator for driftsinntekter Metode for visualisering av inngrep og tiltak i vassdrag | Ledegjerde for fisk | Utvidet miljødesign | Flomdempetjenester i utvidet miljødesign | Bruke fjernmåling i elvekartlegging | FishPath: vandringsløsninger for smolt | Nedvandring av vinterstøinger | Bruk av miljøDNA som et nytt verktøy for bred taksonomisk evaluering | Dynamisk minstevannføring i et miljødesign-perspektiv | Effekt av vannstandsregulering på artsmangfold i magasin | Effektivt antall gytefisk i laksebestander

DATASAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSE

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 

FORSKNINGSRESULTATER

Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler | Ny metode for måling av bergspenning, rask stegratetest | Modellering av fiskeføring langs ledegjerde | Bruk av frekvensomformer for kontroll av variabel drift i pumpekraftverk | Ny testmetode for statorstaver | Analyse av temperatur- og lastdata fra vannkraftgeneratorer | Feildeteksjon ved bruk av magnetfelt | Frekvensomformer for optimal kontroll ved variabel kontroll | Digital overvåking av turbin og generator | Peltonturbin prototyp virkningsgradsmålinger | Måling, beregning og modellering av dynamikk og dynamisk belastning i vannkraftsystemer  | Bruk av fjernmåling i elvekartlegging | TwinLab: Digital twin laboratory for hydropower | Effekt av vannstandsregulering på artsmangfold i magasin 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.

FORSKNINGSRESULTATER

Plastring av damtå og bruddforløp i fyllingsdammer | Fiskevennlige inntak | Modellering av fiskeføring langs ledegjerde | Vannkraftressurser og flerbruks-interesser | Folks holdninger til grønne sertifikater og miljøtiltak i vannkraft | Metode for visualisering av inngrep og tiltak i vassdrag | Ledegjerde for fisk | Bruke fjernmåling i elvekartlegging | Flomdempetjenester i utvidet miljødesign | FishPath: vandringsløsninger for smolt | Nedvandring av vinterstøinger | Bruk av miljøDNA som et nytt verktøy for brerd taksonomisk evaluering Effektivt antall gytefisk i laksebestander | Verdien av forskning

VANNKRAFT OG SAMFUNN

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?

FORSKNINGSRESULTATER

Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm | Simulator for driftsinntekter | Vannkraftressurser og flerbruksinteresser | Modeller for et strømmarked i framtidens kraftsystem: En USA-Europeisk oversikt | Folks holdninger til grønne sertifikater og miljøtiltak i vannkraft | Metode for visualisering av inngrep og tiltak i vassdrag | Flomdempetjenester i utvidet miljødesign | Verdien av forskning

STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 

FORSKNINGSRESULTATER

Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm | Simulator for driftsinntekter | Verktøy for beslutningsanalyse | Kjøremønsterrelaterte kostnader | Behandling av myke magasinrestriksjoner i produksjonsplanleggingsmodeller | Modellering av miljørestriksjoner i produksjonsplanlegging | Miljøtiltaks påvirkning på vannkraftsystemet | Modeller for et strømmarked i framtidens kraftsystem: En USA-Europeisk oversikt | Bruk av straffer i ProdRisk-modellen | ToolChains: Sammenligning av modellkjeder for driftsplanlegging i vannkraftbaserte systemer | Rettferdig og inkluderende markeder med vannkraft | Markedpriser med forbedret beskrivelse av usikkerhet | Forbedret tilsigsmodell for vannkraftplanlegging

DAMSIKKERHET

Norske vannmagasiner er som gigantiske batterier. De enorme vannmengdene som blir lagret i norsk natur sørger for at vi i Norge alltid har fornybar strøm tilgjengelig. Hver gang det regner eller snør blir batteriene ladet, og nærmere 3500 dammer holder vannet på plass. På grunn av klimaendringer og mer nedbør må man nå finne ut om disse demningene fortsatt gjør jobben godt nok. 

FORSKNINGSRESULTATER

Ny metode for måling av bergspenning, rask stegratetest | Damsikkerhet under ekstreme lastforhold | Damsikkerhet og bruddutvikling i fyllingsdammer Plastring av damtå og bruddforløp i fyllingsdammer Fiskevennlige inntak Brudd i fyllingsdammer med kjerne | Erosjonssikring på fyllingsdammer | Økt flomløpskapasitet med bedre vandringsløsninger for fisk

SEDIMENTHÅNDTERING

Rent vann er ekstremt viktig i vannkraft. Sedimenter som stein, grus, sand og leire kan for eksempel ødelegge turbiner og tunneler, og føre til svært dyre vedlikeholdskostnader. De som har forsket på sedimenthåndtering har tatt opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft, da mange andre land i verden også har store utfordringer tilknyttet håndtering av sedimenter i vannkraftverket. 

FORSKNINGSRESULTATER

Simulering av partikler i ribbesandfang | Levetid for turbiner i sedimentholdig vann | Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler | Verktøy for sedimenthåndtering ved vanninntaket Sediment bypass tunnel Simunlering av sedimenttransport i elver og reservoarer Mesmerise: numeriske simuleringer av sedimenter | SediRes: sediment erosion in hydro turbines

PUMPEKRAFT

Pumpekraftverk kan sies å være «vannkraftverk på speed» eller «muterte vannkraftverk». Pumpekraftverkene har mulighet til å både produsere energi ved å slippe vann fra øvre magasin til nedre magasin, og lagre energi ved å pumpe vann fra nedre magasin til øvre magasin. 

FORSKNINGSRESULTATER

Simulering av partikler i ribbesandfang | Beregning av levetid for vannkrafttunneler | Oppgradering til pumpekraftverk | Design og testing av aksialt turbinblad-trinn for dempende effekt knyttet til komplekse modusformer | Bruk av frekvensomformer for kontroll av variabel drift i pumpekraftverk | Reversible pumpeturbiner i eksisterende vannkraftverk | Analyse av "singel stator-dual rotor machine topology" | Kjøremønsterrelaterte kostnader

LEVETID OG DRIFTSPÅKJENNINGER

Kunnskap om påkjenninger driften av et vannkraftverk har på de ulike komponenten, og hvor raskt de slites avhengig av driften, er viktig for å kunne planlegge produksjonen godt. Det er ønskelig å kunne drive produksjonen så lønnsomt som mulig uten at det går for mye på bekostning av tilstanden til komponentene. Derfor er det viktig å ha riktig informasjon om tålegrenser for ulike komponenter og hvor mye levetiden dere påvirkes av forskjellige driftsmønster.

FORSKNINGSRESULTATER

Simulering av partikler i ribbesandfang | Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler | Beregning av levetid for vannkrafttunneler | Ny metode for måling av bergspenning, rask stegratetest | Levetid for turbiner i sedimentholdig vann | Design og optimalisering av løpehjul i Francis-turbiner | Design og testing av aksialt turbinblad-trinn for dempende effekt knyttet til komplekse modusformer | Bruk av frekvensomformer for kontroll av variabel drift i pumpekraftverk | Analyse av "singel stator-dual rotor machine topology" | Effekten av termiske sykluser på generatorstenger over lengre tid | Ny testmetode for reservestaver | Analyse av temperatur- og lastdata fra vannkraftgeneratorerModell for kjøremønsterrelaterte kostnader | Feildeteksjon ved bruk av magnetfelt | Frekvensomformer for optimal kontroll ved variabel kontroll | Vortex-generator som demper vibrasjoner | HighFlex | Digital overvåking av turbin og generator | Trykkpulsasjoner | Peltonturbin prototyp virkningsgradsmålinger | Måling, beregning og modellering av dynamikk og dynamisk belastning i vannkraftsystemer | Identifisering av sprekkdannelser i løpehjul 

|