Resultater  /  Verdien av forskning

Hva er verdien av forskning? 

Forskning på miljøvennlig energi lønner seg, og noen forskningsprosjekter har til og med firedoblet verdiskapningen i forhold til hva forskningen kostet. Det viser en rapport fra Menon Economics.  

Hva er verdien av forskning? 

Forskning på miljøvennlig energi lønner seg, og noen forskningsprosjekter har til og med firedoblet verdiskapningen i forhold til hva forskningen kostet. Det viser en rapport fra Menon Economics.  

Rapporten viser at forskningen både er lønnsom når man ser på potensielle framtidige effekter og allerede realiserte effekter av forskningen, siden Forskningsrådet begynte å finansiere forskning på miljøvennlig energi. 

Siden Stortinget vedtok det første klimaforliket i 2008 har tildelingene til forskning på miljøvennlig energi økt årlig, og i 2017 ble nesten 800 millioner kroner delt ut via Forskningsrådet for å støtte opp under forskningen.  

Ønsket dokumentasjon på at forskningen lønner seg 

Rapporten ble etterspurt i 2018, og den undersøkte effekten av disse investeringene; altså hvor mye har vi tjent på å investere i forskning på miljøvennlig energi? 

Resultatene fra rapporten er klare på at forskning på miljøvennlig energi lønner seg, både når man ser på allerede realiserte effekter og på potensielle effekter. Selv om det kun var 48 prosjekter av en portefølje på ca. 670 prosjekter som ble vurdert, mener de det er sannsynlighet for store effekter også i de prosjektene som ikke er inkludert i studien.  

Rapporten ble utarbeidet av Impello Management og Menon Economics, hvor de identifiserte en del av de viktigste resultatene og innovasjonen fra perioden etter forliket (2008-2018). Analyser ble deretter gjort for å se på effekten av disse resultatene. Resultatene som ble brukt i rapporten er i samarbeid med åtte av periodens forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), deriblant HydroCen.  

FAKTA OM STUDIEN

Mål: Beregne effekten av investeringer for forskning på miljøvennlig energi

Utførst av: Impello Management AS og Menon Economics

48 av 670 prosjekter fra 8 ulike tematiske områder ble gjennomgått 

Vurderte oppnådd og/eller potensiell effekt 

Kvantifiserte effekter og potensial: 

 • Økonomisk effekt 
 • Redusert energibruk 
 • Reduserte utslipp 

Ikke-kvantifiserte effekter og potensial: 

 • Redusert materialbruk 
 • Økt produksjon/ bruk av fornybar energi 
 • Økt sikkerhet, redusert risiko og helsegevinster 
 • Økt forsyningssikkerhet 
 • Redusert miljøinngrep 
 • Bedre beslutninger 
 • Styrket utdanning og rekruttering til området 
 • Utvikling av sterke nasjonale forskningsmiljø 

Redusert energibruk og klimagassutslipp 

Kostnaden av de 48 case prosjektene var på rundt 4 milliarder kr. Den realiserte økonomiske effekten for perioden er på 16 milliarder kr kun i Norge, altså en firedobling. Den potensielle effekten av forskningen er 25 ganger den investerte summen når Europa blir inkludert.

Effektsstudien omfatter 48 caser som er valgt ut fra en protefølje på ca. 670 prosjekter. Disse har fått bevilget finansiering fra Forskningsrådets programsatsinger RENERGI, ENERGIX, CLIMIT og FME i perioden 2008-2017.

I tillegg til den økonomiske effekten har forskningen også ført til at norsk og europeisk industri har redusert til energibruk med 26 TWh per år, og klimagassutslippene er redusert med 25 millioner tonn CO2 per år. 

Vannkraftbransjen har tatt i bruk flere innovasjoner 

Innenfor vannkrafta ble det i perioden 2008-2017 gjennomført 55 store forskningsprosjekter. Det ble utviklet 24 innovasjoner, hvor flere er tatt i bruk av industri og forvaltning. Økt kunnskap om dammer, vannveier og turbiner, måling og bruk av data for planlegging av vedlikehold og unngå ikke-planlagt svikt, simuleringsverktøyer for best mulig utnyttelse av vannet og nye metoder for å gjennomføre systematiske miljøanalyser er blant innovasjonene. 

Innovasjoner fra forskningsområdet vannkraft. Seks av disse er studert nærmere mht. resultater, potensielle effekter og realiserte effekter.

I tillegg til innovasjoner har forskningsmidlene også ført til uteksaminering av 60 PhD og post.doc-kandidater, og 275 masterkandidater. Dette var et etterspurt ønske fra partnere i forskningssentrene.  

Nyhetsbrev fra HydroCen

Nyhetsbrev fra HydroCen

|