KUNNSKAPSBANK FOR VANNKRAFT

KUNNSKAPSBANK FOR VANNKRAFT

AKTUELT I HYDROCEN

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Author: Juliet Landrø

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

Teller gytefisk med DNA

Author: Juliet Landrø

Ny metode bruker DNA for å finne ut hvor mange laks som gyter i elva. Det er viktig for kraftbransje og forvaltning å vite hvor levedyktig bestanden er når de skal gjøre vilkårsrevisjoner eller miljøtiltak, og denne metoden er både rask og kostnadseffektiv.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Nyhetsbrev fra HydroCen

FORSKNINGSTEMA I HYDROCEN

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.

DAMSIKKERHET

Norske vannmagasiner er som gigantiske batterier. De enorme vannmengdene som blir lagret i norsk natur sørger for at vi i Norge alltid har fornybar strøm tilgjengelig. Hver gang det regner eller snør blir batteriene ladet, og nærmere 3500 dammer holder vannet på plass. På grunn av klimaendringer og mer nedbør må man nå finne ut om disse demningene fortsatt gjør jobben godt nok. 

DATAINNSAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSE

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 

FLEKSIBILITET FRA VANNKRAFT

Vannkraft har gitt Norge sikker tilgang på energi i mer enn hundre år. Globalt er vannkraft fortsatt den største produsenten av fornybar energi. Samtidig investeres det mye i utbygging av sol- og vindkraft, som gjør at vi i fremtiden i større grad vil være avhengig av å utnytte vannkraften for å få pålitelig og stabil tilgang til fornybar energi. Det krever at vi utnytter vannkraftens fleksibilitet i mye større grad enn vi gjør i dag.

LEVETID OG DRIFTSPÅKJENNINGER

Kunnskap om påkjenninger driften av et vannkraftverk har på de ulike komponenten, og hvor raskt de slites avhengig av driften, er viktig for å kunne planlegge produksjonen godt. Det er ønskelig å kunne drive produksjonen så lønnsomt som mulig uten at det går for mye på bekostning av tilstanden til komponentene. Derfor er det viktig å ha riktig informasjon om tålegrenser for ulike komponenter og hvor mye levetiden dere påvirkes av forskjellige driftsmønster.

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

Vannføring, vanntemperatur, isforhold og vannkvalitet endres i elver med kraftproduksjon. Det forandrer de fysiske forholdene i elva, og påvirker livsgrunnlaget for de som lever der. Målet til forskerne i arbeidspakke 4, Miljødesign, i HydroCen er derfor å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi for å gjøre vannkraften så bærekraftig som mulig. 

PUMPEKRAFT

Pumpekraftverk kan sies å være «vannkraftverk på speed» eller «muterte vannkraftverk». Pumpekraftverkene har mulighet til å både produsere energi ved å slippe vann fra øvre magasin til nedre magasin, og lagre energi ved å pumpe vann fra nedre magasin til øvre magasin.

SEDIMENTHÅNDTERING

Rent vann er ekstremt viktig i vannkraft. Sedimenter som stein, grus, sand og leire kan for eksempel ødelegge turbiner og tunneler, og føre til svært dyre vedlikeholdskostnader. De som har forsket på sedimenthåndtering har tatt opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft, da mange andre land i verden også har store utfordringer tilknyttet håndtering av sedimenter i vannkraftverket. 

STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 

VANNKRAFT I SAMFUNNET

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?

SNARVEIER

Forskningen tatt i bruk

Les om hvordan forskningen blir tatt i bruk av våre partnere

Video og webinar

Presentasjoner og foredrag fra HydroCen-forskerne

Besøk fra HydroCen

Skreddersy besøksforedrag
for din bedrift

HydroCen Labs

Kommer snart

Prosjektbeskrivelser på HydroCen.no

|