KUNNSKAPSBANK FOR VANNKRAFT

Mer fornybar energi

Slik kan vannkraft bidra

Verktøy for å ta beslutninger

Planlegge for framtida

Natur og klimaendringer

Utfordringer og muligheter for vannkraft

Morgendagens samfunn

Hvilke muligheter har vannkraft?

FORSKNINGSTEMA

VANNKRAFTENS FLEKSIBILITET

Vannkraft har gitt Norge sikker tilgang på energi i mer enn hundre år. Globalt er vannkraft fortsatt den største produsenten av fornybar energi. Samtidig investeres det mye i utbygging av sol- og vindkraft, som gjør at vi i fremtiden i større grad vil være avhengig av å utnytte vannkraften for å få pålitelig og stabil tilgang til fornybar energi. Det krever at vi utnytter vannkraftens fleksibilitet i mye større grad enn vi gjør i dag.  


Resultater i VANNKRAFTENS FLEKSIBILITET

 Verktøy for beslutningsanalyse  Vortex-generatorer kan dempe vibrasjoner  Optimal kontroll for variabel hastighet  Design og optimalisering av løpehjul i Francis-turbiner  Beregning av levetid i vannkrafttunneler  Modell for kjøremønsterrelaterte kostnader  Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm  Simulator for driftsinntekter 

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

Vannføring, vanntemperatur, isforhold og vannkvalitet endres i elver med kraftproduksjon. Det forandrer de fysiske forholdene i elva, og påvirker livsgrunnlaget for de som lever der. Målet til forskerne i arbeidspakke 4, Miljødesign, i HydroCen er derfor å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi for å gjøre vannkraften så bærekraftig som mulig. 


Resultater i MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

 Ledegjerde for fisk  Bruk av fjernmåling i elvekartlegging  Simulator for driftsinntekter 

STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 


Resultater i STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

 Verktøy for beslutningsanalyse  Modell for kjøremønsterrelaterte kostnader  Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.


Resultater i BÆREKRAFTIG UTVIKLING

 Ledegjerde for fisk  Bruk av fjernmåling i elvekartlegging 

PUMPEKRAFT

Pumpekraftverk kan sies å være «vannkraftverk på speed» eller «muterte vannkraftverk». Pumpekraftverkene har mulighet til å både produsere energi ved å slippe vann fra øvre magasin til nedre magasin, og lagre energi ved å pumpe vann fra nedre magasin til øvre magasin.


Resultater i PUMPEKRAFT

 Optimal kontroll for variabel hastighet  Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm  Simulator for driftsinntekter 

DATAINNSAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSER

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 


Resultater i DATAINNSAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSE

 Bruk av fjernmåling i elvekartlegging  Ny testmetode for statorstaver  Ny metode for måling av bergspenning 

VANNKRAFT OG SAMFUNN

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?


Resultater i VANNKRAFT OG SAMFUNN

 Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm  Simulator for driftsinntekter 

DAMSIKKERHET

My description

LEVETID OG DRIFTSPÅKJENNINGER

My description

SEDIMENTHÅNDTERING

My description
HYDROCEN NYHETER

Nyhetsbrev fra HydroCen

Webinar om Vannkraft og klima

Author: Silje Margrethe Nessjø Larsen

Forskerne i klimagruppa til HydroCen inviterte tirsdag 2. november inn til et svært spennede webinar om Vannkraft og klima! Webinaret hadde et veldig godt oppmøte, men om du var så uheldig og gikk glipp av en eller flere av de som presenterte, kan du finne presentasjonene og opptak fra webinaret her!

Prosjektbeskrivelser på HydroCen.no