1

FORSKNINGSTEMA I HYDROCEN

FORSKNINGSTEMA I HYDROCEN

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

Vannføring, vanntemperatur, isforhold og vannkvalitet endres i elver med kraftproduksjon. Det forandrer de fysiske forholdene i elva, og påvirker livsgrunnlaget for de som lever der. Målet til forskerne i arbeidspakke 4, Miljødesign, i HydroCen er derfor å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi for å gjøre vannkraften så bærekraftig som mulig. 

DATASAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSE

DATASAMLING, MÅLEUTSTYR OG ANALYSE

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.

STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

STRØMPRISER OG KRAFTMARKED

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 

PUMPEKRAFT

PUMPEKRAFT

Pumpekraftverk kan sies å være «vannkraftverk på speed» eller «muterte vannkraftverk». Pumpekraftverkene har mulighet til å både produsere energi ved å slippe vann fra øvre magasin til nedre magasin, og lagre energi ved å pumpe vann fra nedre magasin til øvre magasin. 

VANNKRAFT I SAMFUNNET

VANNKRAFT OG SAMFUNN

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?

DAMSIKKERHET

DAMSIKKERHET

Norske vannmagasiner er som gigantiske batterier. De enorme vannmengdene som blir lagret i norsk natur sørger for at vi i Norge alltid har fornybar strøm tilgjengelig. Hver gang det regner eller snør blir batteriene ladet, og nærmere 3500 dammer holder vannet på plass. På grunn av klimaendringer og mer nedbør må man nå finne ut om disse demningene fortsatt gjør jobben godt nok. 

SEDIMENTHÅNDTERING

SEDIMENTHÅNDTERING

Rent vann er ekstremt viktig i vannkraft. Sedimenter som stein, grus, sand og leire kan for eksempel ødelegge turbiner og tunneler, og føre til svært dyre vedlikeholdskostnader. De som har forsket på sedimenthåndtering har tatt opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft, da mange andre land i verden også har store utfordringer tilknyttet håndtering av sedimenter i vannkraftverket. 

1