Resultater  /  Forbedret tilsigsmodell for vannkraftplanlegging

Forbedret tilsigsmodell for vannkraftplanlegging 

En matematisk modell som forbedrer beregning av vanntilrenning til vannkraftmagasinene gjør at planleggingen ligger nærmere virkeligheten. Det kan gjøre at lavere magasinnivåer kan tillates uten fare for tomme magasiner. Dette bidrar til at kraftproduksjonen blir mer fleksibel slik at produsentene kan levere mer kraft når behovet er størst, og tjene mer på å flytte produksjon fra timer med lav etterspørsel til timer med høy etterspørsel.  

Forbedret tilsigsmodell for vannkraftplanlegging  

En matematisk modell som forbedrer beregning av vanntilrenning til vannkraftmagasinene gjør at planleggingen ligger nærmere virkeligheten. Det kan gjøre at lavere magasinnivåer kan tillates uten fare for tomme magasiner. Dette bidrar til at kraftproduksjonen blir mer fleksibel slik at produsentene kan levere mer kraft når behovet er størst, og tjene mer på å flytte produksjon fra timer med lav etterspørsel til timer med høy etterspørsel.  

Figuren viser observerte tilsigsserier fra et magasin, vist for uke 1 til uke 52.  

Modeller for produksjonsplanlegging hjelper kraftprodusentene å lage en strategi som tar hensyn til endringer i strømpris og tilsig, altså hvor mye vann som renner inn i vannmagasinet. Da må man ha gode metoder for å regne ut over hvor mye vann som kommer inn i vannmagasinet. Disse modellene brukes til å lage ulike scenarioer for hvor mye vann man har tilgjengelig for å produsere kraft. 

En av de mest brukte modellene for tilsig bruker data fra tidligere år for å beregne hvor mye vann som vil komme inn i magasinet i framtida. Denne modellen har for uvane å av og til vise negative tilsig. Modellen tror altså at store mengder vann fordamper ut av magasinet sammenlignet med hva som renner inn. 

Dette har dårlig påvirkning på produksjonsstrategien for vannkraftverket. En annen ulempe med modellen er at den ikke fanger opp langtidstrender godt nok, slik at spesielt tørre eller spesielt våte år ikke kommer tydelig fram i de mulige tilsigsscenarioene. 

Økt fleksibilitet uten negativt tilsig 

I HydroCen har Sintef-forsker Siri Mathisen sett på en ny tilsigsmodell som fjerner disse negative tilsigene, og derfor gir mer presise og derfor bedre tilsigsscenarioer. Den kan brukes i planleggingsmodeller som krever en lineær tilsigsmodell. Metodikken som er brukt vil også være relevant også for andre modeller, slik som for eksempel generering av syntetiske vind-dataserier. 

Ved å fjerne negative tilsig i vannkraftplanleggingen er det mulig for kraftselskapene å lage strategier der de kan planlegge å produsere strøm selv om det er lite tilsig i magasinene, noe som vil øke fleksibiliteten i vannkraftverket. Det blir dermed mulig å levere mer kraft når behovet er størst ved å heller produsere timer med høy etterspørsel enn i timer med lav etterspørsel. 

Garanterer positivt tilsig  

Den matematiske modellen som lager syntetiske tilsigsserier kan deles opp i en del som avhenger av forrige ukes tilsig, og støy. Støyleddet gjør at tilfeldighetene har en finger med i spillet. For å løse problemet med det negative tilsiget kan man modellere støyen fra tilsigsmodellen ved bruk av en 3-parameterlognormal sannsynlighetsfordeling. Ved å gjøre dette får man et tilsigscenario som garantert ikke er negativt, men likevel møter de matematiske kravene som produksjonsplanleggingsmodellen har.  

Illustrasjon av foroveriterasjoner (blå) og bakoveriterasjoner (røde) i SDDP-algoritmen. Systemets tilstand illustreres med volum (v) for tid (t) og forovertilsiget bruker observerte tilsigsscenarier (Si). Bakovertilsiget inneholder stokastiske feil (εi)

For å bedre inkludere spesielt våte eller spesielt tørre år, er det også studert hvordan man kan ta med en årlig komponent som inneholder gjennomsnittet av det siste årets tilsig. På denne måten får man et inntrykk om det er tørrere eller våtere enn “vanlig”.  

Kontakt

Siri Mathisen, SINTEF Energi

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Improved Inflow Modelling for the SDDP Algorithm

Varighet:
2022

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

Håndbøker og verktøy

Nyhetsbrev fra HydroCen

Kontakt

Siri Mathisen, SINTEF Energi

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Improved Inflow Modelling for the SDDP Algorithm

Varighet:
2022

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

Håndbøker og verktøy

Nyhetsbrev fra HydroCen

|