Forskningstema  /  Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.

Bærekraftig utvikling

Klimaendringer påvirker naturen, samtidig kan også arealinngrep påvirke klimaet. I HydroCen forsker vi på hvordan man kan minimere negative miljøeffekter av vannkraftproduksjon, og hvordan vannkraft kan være til samfunnsnytte i perioder med både flom og tørke.

FNs klimapanel og Naturpanelet har slått fast at vi har store utfordringer med å stanse både klimaendringene og tap av naturmangfoldet. Naturinngrep og ødeleggelse av naturområder er den viktigste trusselen mot artsmangfoldet i Norge. En bærekraftig arealforvaltning vil ikke bare innebære å beskytte urørt natur, men også å restaurere ødelagt natur. 

Miljødesign kan bedre miljøet i elva

Ved å benytte metodikken miljødesign kan man identifisere flaskehalser for produksjon av fisk og bedre miljøtilstanden i elva. 

Restaurering av oppvekst eller gyteområder og/eller miljøtilpasset slipp av vann vil kunne gi bedre forhold for fisk samtidig som man minimerer tap av kraftproduksjon. 

Kunnskap om fiskevandring og tverrfaglig samarbeid om teknologiske løsninger gir nye muligheter der fisken tidligere ble hindret i sin oppvandring eller nedvandring forbi vannkraftverk. 

Mer energi fra eksisterende vannkraft

Utbygging av ny fornybar energi vil bidra til tap av biologisk mangfold. En mer bærekraftig løsning vil være å få mer energi ut av eksisterende vannkraftverk. Ved opprustning og/eller utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg vil vi kunne få mer kraft ut av det eksisterende vannkraftsystemet med minimalt med nye arealinngrep. HydroCen forsker på potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraften samtidig som man ivaretar miljøet.

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea
Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margrete Skår & Håkon Sundt (2021)


Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag
Bendik Hansen & Atle Harby (2020)


AlternaFuture - Final Report
Vereide Kaspar, Birger Mo, Torbjørn Forseth, Leif Lia, Arne Nysveen, Ole Gunnar Dahlhaug, Linn Emelie Schäffer, Ana Adeva Bustos, Line Sundt-Hansen, Eirik Øvregård, Pål Glimen, Trygve Hesthagen, Margrete Skår & Torbjørn Kristian Nielsen (2020)

Towards environmental design in hydropower reservoirs - Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes
Ingeborg Palm Helland, Stein Ivar Johnsen & Antti Pekka Eloranta (2019)


Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea
Margrethe Skår & Berit Köhler (2019)


Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling Survey and Feasibility 
Arild Helseth (2019)

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea
Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margrete Skår & Håkon Sundt (2021)


Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag
Bendik Hansen & Atle Harby (2020)


AlternaFuture - Final Report

Vereide Kaspar, Birger Mo, Torbjørn Forseth, Leif Lia, Arne Nysveen, Ole Gunnar Dahlhaug, Linn Emelie Schäffer, Ana Adeva Bustos, Line Sundt-Hansen, Eirik Øvregård, Pål Glimen, Trygve Hesthagen, Margrete Skår & Torbjørn Kristian Nielsen (2020)


Towards environmental design in hydropower reservoirs - Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes

Ingeborg Palm Helland, Stein Ivar Johnsen & Antti Pekka Eloranta (2019)


Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea
Margrethe Skår & Berit Köhler (2019)


Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling Survey and Feasibility 
Arild Helseth (2019)

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

NYHETER OG BLOGGER

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Author: Juliet Landrø

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

RSS
123456789

|