ProdRisk-SHOP simulator 

Hvordan kan vi beregne fremtidig verdi av investeringer og oppgraderinger i vannkraftverk? Forskerne har laget en simulator for å beregne driftsinntekt fra kraftproduksjon. 

Kraftledning ved Roskrepp kraftverk. Foto: Juliet Landrø 

Det er forventet at det blir mer strøm fra vindkraft og solkraft i energisystemet, noe som vil øke behovet for balansering fra regulerbar vannkraft. Verdien av vannkraftens fleksibilitet forventes dermed å øke, men hvordan skal man beregne denne verdien i konkrete investering og oppgraderingsprosjekter? Forsvarer investeringskostnaden for eksempel økningen i fleksibilitet som en gitt oppgradering medfører? 

For å finne svar på det har forskerne laget datamodeller som beregner hva man tror prisene i levetiden til investeringen vil være, og hvilken driftsinntekt en gitt investering vil gi forutsatt at man vet hva prisprognosen er. 

Simulator for driftsinntekt 

Estimater for fremtidig produksjonsinntekt er svært viktig input når man skal vurdere om en investering eller oppgradering av et vannkraftverk er lønnsom eller ikke.  Datamodellen ProdRisk er i dag et av de mest brukte verktøyene til slike analyser, mens en mye mer detaljert modell, SHOP, kan simulere driften uke for uke. Nå har forskerne laget en simulator som kombinerer det beste fra disse to datamodellene. 

Prototypen "ProdRisk-SHOP simulatoren" er designet for kunne simulere en nær optimal drift av et vilkårlig produksjonssystem og dermed også beregner produksjonsinntekten for systemet.  

FAKTA OM ProdRisk & SHOP

  • ProdRisk er en datamodell (utviklet av SINTEF Energi) som brukes av de fleste kraftprodusenter i Norden til sesongplanlegging av vannkraftverk. Hvilken verdi vannet har i dag og fremover i tid, slik at de kan planlegge hvor mye strøm de skal produsere når. iflt magasinfylling med mer) 
  • SHOP (Short-term Hydro Optimization Program) er et softwareprogram som kraftprodusentene bruker for å by til kraftbørsen, og deretter fordele tilslaget på kraftstasjonene som skal produsere strømmen.  

I et fremtidig kraftsystem er det forventet at vannkraften får en viktigere rolle for å balansere kraftsystemet. Den vil også drives på en mer ekstrem måte, ved at den for eksempel oftere må kjøre på maksproduksjon, eller at vannmagasinenene oftere tømmes.  

Dermed blir det viktigere å modellere alle fysiske sammenhengene som begrenser fleksibiliteten til systemet mest mulig korrekt. I ProdRisk kan man for eksempel ikke modellere at vannstrømmen i en tunnel er avhengig av trykkhøyde eller at det er slitasjekostnader forbundet med å starte og stoppe et vannkraftaggregat.   

Dette kan den nye simulatoren gjøre noe med.   

Simulatoren tar verdien av vannet fra ProdRisk og simulerer driften uke for uke med bruk av en mye mer detaljert modell (SHOP). Fordelen er at det er mer riktig i forhold til de faktiske forholdene i kraftsystemet, dermed viser den en mer realistisk prognose. ProdRisk og SHOP er eksisterende modeller laget for ulike bruksområder. Simulatoren kombinerer de beste egenskapene til disse modellene i et nytt verktøy laget spesielt for inntekstberegninger til investeringsanalyser.  

Forskerne vil nå videreutvikle prototypen blant annet med tanke på å ta hensyn til inntekter fra kapasitetsmarkeder. 

Kontakt

Hans Olaf Hågenvik, SINTEF Energi

Stefan Rex, SINTEF Energi

Birger Moe, SINTEF Energi

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Optimal hydro design in future power system  

Varighet:
2017-2023

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

Håndbøker og verktøy

Nyhetsbrev fra HydroCen

Nyhetsbrev fra HydroCen

|