Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm  

Prisprognoser for strømprisene i 2030 bidrar til at kraftprodusenter bedre kan vurdere lønnsomheten i oppgradering og investeringsprosjekter.

Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm  

Prisprognoser for strømprisene i 2030 bidrar til at kraftprodusenter bedre kan vurdere lønnsomheten i oppgradering og investeringsprosjekter.

Trafostasjon i Suldal. Foto: Juliet Landrø 

Alle kraftprodusenter utvikler egne prisprognoser for å vurdere om de skal investere, oppgradere eller drifte kraftverket. Disse bør helst ikke havne i hendene på konkurrentene, så de holdes hemmelig. Forskerne, derimot, ønsker mest mulig åpenhet når de skal lage sine markedsanalyser og datamodeller. Derfor har forskerne nå utviklet sitt eget datasett som skal være grunnlaget for flere analyser og prosjekter som jobber med markedsanalyser og modellutvikling. 

Datasettet som nå er utviklet kan også brukes til å vurdere konsekvenser av endringer i driften som skyldes forbedret planleggingsmetoder og eller endrede betingelser for driften, for eksempel nye miljørestriksjoner.   

Detaljert datasett for Nord-Europa 

Prosjektet har laget selve prisprognosene, men et like viktig resultat er datasettet som også er implementert i en markedsmodell som heter Samkjøringsmodellen.

  • Datasettet er en beste gjetning på hvordan hele det elektriske systemet i Nord Europa er i 2030. For eksempel, hvor mange vindturbiner, vannkraftverk, kjernekraftverk er det, hva er forbruket og så videre.
  • I datasettet er det prognoser for alle de ulike prisområdene i Norge og Nord Europa.  

Figuren viser det geografiske område inkludert i markedsmodellen. Blåfargen viser detaljeringsnivå i modelleringen 

Mange av prosjektene i HydroCen handler om utvikling av teknologiske løsninger, forbedrede planleggingsmetoder og verktøy som skal øke vannkraftens effektivitet og evne til å levere fleksibilitet.

For å kunne måle nytten av slike forbedringer trenger man prognoser for verdien av vannkraftproduksjonen, altså prisen på strøm i framtida.

Prisprognoser benyttes som input til de fleste investerings- og oppgraderingsprosjekter i kraftbransjen. I prognosene er også informasjon om usikkerhet i forhold til nedbør og annen værhavhengig produksjon og variasjon i priser gjennom døgnet inkludert. Det er dette som gir verdien av fleksibilitet.  

Forskerne har brukt en fundamental markedsmodell til å beregne slike priser.  

  • En fundamental markedsmodell tar utgangspunkt i alt man trenger for å produsere, frakte og bruke strøm i et elektrisk system.   Det betyr alt fra vannkraft, vindkraft, gass- og kullkraft, til strømnettet og forbruk.  

Markedsmodellen simulerer balansen mellom produksjon og forbruk som overholder de fysiske restriksjonene i systemet på hvert tidspunkt i simuleringsperioden.

I prosjektet har forskerne valgt å analysere det fremtidige elektrisitetssystemet slik man ved kvalifisert gjetning forventer at det er i 2030. Året 2030 ble valgt fordi dette er et stykke frem i tid og dermed relevant for investeringer men også fordi det ikke er lenger frem i tid enn at det finnes relativt gode prognoser for hvilket fysisk system man da har.   

Prognosene er basert på åpne kilder blant annet fra NVE, Statnett og Eurelectric.   

Resultatene er nyttige i markedsmodeller og forskningsprosjekter 

Prisprognosene brukes i prosjekter hvor man skal vurdere konsekvenser av ulike typer endringer for enkeltvassdrag.  Dette har så lang enten vært knyttet til andre HydroCen aktiviteter eller i  industriprosjekter hvor man for eksempel vurderer lønnsomheten til et nytt pumpekraftverk i et eksisterende vassdrag.  

Datasettet er også implementert i modellene som allerede er i bruk på SINTEF og brukes i mange forskningsprosjekter og industriprosjekter. Det er prosjekter som blant annet handler om konsekvenser av ny kabler til England og Europa, storskala havvindutbygging i Nordsjøen, flytbasert markedsklarering og samlet konsekvens av nye vilkårsrevisjoner for vannkraftverkene.

Kontakt

Birger Moe, SINTEF Energi

Linn Emelie Schäffer, SINTEF Energi/NTNU

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Futures Market Structures and Prices 

Varighet:
2018-2020

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

Impact on hydropower plant income from participating in reserve capacity markets

Mari Haugen, Linn Emelie Schäffer, Birger Mo & Arild Helseth (2020)


Electricity Prices and Value of Flexible Generation in Northern Europe in 2030

Linn Emelie Schäffer, Birger Mo & Ingeborg Graabak (2019)


Power Price Scenarios: Results from the Reference scenario and the Low Emission scenario

Linn Emelie Schäffer & Ingeborg Graabak (2019)

Håndbøker og verktøy

Nyhetsbrev fra HydroCen

Nyhetsbrev fra HydroCen

|