1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Smartere bruk av norsk vannkraft kan spare natur, sikre krafttilgang og øke fortjenesten
Det er store muligheter for videreutvikling i norsk vannkraft. Her er fra fornyingen av dam Namsvatnet i Trøndelag. Foto: Leif Lia, NTNU.
Author: Juliet Landrø

Smartere bruk av norsk vannkraft kan spare natur, sikre krafttilgang og øke fortjenesten

For å få mest mulig fornybar energi med minst mulig naturtap, bør Norge satse på å bygge ut lagringskapasitet og evnen til å raskt levere mye strøm på en gang. En ny rapport gir råd til industri og myndigheter. 

I rapporten fra forskningssenteret HydroCen viser forskerne at vi kan oppgradere vannkrafta i allerede utbygde vassdrag slik at det utnytter energisystemet smartere.
– Jeg håper at både myndigheter og ledere i kraftbransjen leser dette når de skal bestemme hvordan de skal bygge ut kraftsystemet og sørge for at vi får mer fornybar energi, sier NTNU-professor Leif Lia i FME HydroCen. 

Studien viser at det det er stort potensial for å bygge ut mye mer effekt [MegaWatt, MW] i allerede utbygde vassdrag. Det betyr at det er mulig for vannkraftverk å levere mye mer strøm i mer akutte situasjoner. For eksempel så kan vi utnytte kraft fra andre uregulerte energikilder, når vi vet at vannkrafta lynraskt kan levere mer kraft når de andre energikildene faller ut.

Slike effektutbygginger gjøres ved å bygge nye anlegg i parallell med eksisterende anlegg, og gis utløp til hav, fjord eller til store nedstrøms magasin, sier prosjektleder Ingrid Vilberg i -HydroCen/SINTEF Energi. 

På den måten avlastes eksisterende kraftverk som da kan kjøres etter et mer skånsomt kjøremønster som gir vesentlig bedre miljøforhold i allerede regulerte vassdrag, skriver forskerne i rapporten.
– Vi har samarbeidet med flere kraftselskap og fått innsikt i selskapenes muligheter og utfordringer for O/U-prosjekt. Det har gitt verdifull kunnskap som vi har brukt til å sammenstille og beregne eksempler, sier Vilberg.

Kan være stort potensial i utbygde vassdrag

Norge og verden ellers ønsker økt produksjon av fornybar energi og mer effekt, men dette må realiseres på en sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig måte. Vannkraftproduksjon møter stadig strengere krav for å bli definert som bærekraftig, både fra EUs taksonomi for bærekraftige investeringer og FNs naturavtale. 
For vannkraft betyr dette kriterier for påvirkning på klima, og at produksjonen skal skje uten å gjøre betydelig skade på vassdragsnaturen og naturmangfoldet. 

– Vi har allerede utviklet mange gode løsninger for å redusere miljøpåvirkningen av vannkraft, og de kan tilpasses og videreutvikles til nye utfordringer. Nøkkelen er at vi må ta hensyn til naturen tidlig i planleggingen for at det skal gi best mulig resultat, sier Tonje Aronsen, forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning.

Ved å vurdere miljøløsningene samtidig som O/U-mulighetene i et flerfaglig samarbeid, kan man finne en samlet løsning med akseptable miljøkonsekvenser og i noen tilfeller forbedrede miljøforhold i forhold til dagens tilstand. 

Det er lønnsomheten i O/U-prosjektene som avgjør om de realiseres. Lønnsomheten er helt avhengig av fremtidige kraftpriser og markedsutsikter, som er svært usikre. Skattebelastningen for vannkraftprodusentene er også en viktig faktor som gjør at flere prosjekt ikke realiseres. I tillegg til samfunnsaksept, er markedsutsikter og rammebetingelser de viktigste barrierene for realisering av flere O/U-prosjekt.

Gir anbefalinger til industri og myndigheter

Økt behov for fornybar energi stiller også nye krav til vannkrafta i Norge. PotOUt-prosjektet viser at den mest effektive og skånsomme måten å få mer ut av vannkraftproduksjonen i Norge er å oppgradere og utvide (O/U) kraftverk i allerede utbygde vassdrag. Da mener forskerne det er lurest å satse på å utvide kapasiteten for effekt. Med miljødesign vil slike prosjekt kunne realiseres med akseptable miljøkonsekvenser og i noen tilfeller forbedrede miljøforhold i forhold til dagens tilstand. 

Råd til forvaltning og myndigheter:
Dersom det er et mål at flere O/U-prosjekt skal realiseres i fremtiden, bør det fra myndighetenes side legges til rette for:

- Gode og forutsigbare i rammevilkår for oppgradering og utvidelse, O/U 
- Fjerning av skattemessige hinder for ombygging 
- Prioritering av konsesjonssøknader for prosjekt med magasinkapasitet og regulerbarhet
- Grundige konsesjonsprosesser
- En videreutvikling av kraftsystemet for å unngå tap av fleksibilitet
- Innovative løsninger for miljøtiltak i vassdrag

Med et kraftmarked i stor endring er det viktig å finne alternativ som tidligere ikke har vært vurdert, og balansere de opp mot både nye og velkjente miljøløsninger. Metodikken som er brukt for å finne nye O/U-prosjekt med miljøtiltak:

- Definere område
- Bruk ekspertgruppe til å vurdere alternativer uten begrensinger
- Arranger workshop mellom ekspertgruppe og kraftselskap

-Deretter bruk kortstokkmetoden:

Kartlegge alle mulige kraftverksprosjekt
Kartlegge alle miljøprosjekt og samfunnsprosjekt
Inkludere nye tekniske og miljømessige løsninger i vurderingen
Definere målsetting/strategi og sett sammen kort
Rapporter

Her kan du lese hele rapporten: Potensial for O/U i norsk vannkraft med miljødesign – PotOUt.
Den ble også presentert under Arendalsuka i forbindelse med debatten Norsk vannkraft – Bærekraft eller bare kraft?, det ble gjort opptak av streamingen og den ligger tilgjengelig her.

Kontakt:

Atle Harby,  SINTEF Energi

Leif Lia, NTNU
 

Previous Article Inkludering av miljørestriksjoner kan øke lønnsomhet og kraftsikkerhet
Next Article Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?
Print
1188

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1