Forskningstema  /  Vannkraft i samfunnet

Vannkraft i samfunnet

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?

Vannkraft i samfunnet

Folk i Norge er stort sett positive til vannkraft og setter produksjon av relativ rimelig og klimavennlig energi fra kraften i vannet. Men vil det alltid være sånn?

For at fornybar energiproduksjon kan være Norges konkurransefortrinn også i fremtiden er det viktig at vannkraften beholder aksepten blant den Norske befolkningen, både lokalt og på nasjonalt nivå.  

Vannkraft er en del av norsk identitet

Mye av den norske identiteten er koblet til utviklingen av vannkraft etter andre verdenskrig, som var et lokomotiv for økonomisk vekst. Men det har også vært konflikter rundt vannkraftutbygging i Norges historie.  

Elver og innsjøer er en essensiell del av leverommet til lokalbefolkningen som man bruker for å utøve et spekter av friluftslivs- og rekreasjonsaktiviteter. Folk nyter skjønnheten og mange er bevist på at de er spesielt rike naturrom med et mangfold av dyr og planter.  

Mange interesser rundt vassdrag

Det finnes et bredt spekter av samfunnsinteresser rundt vassdrag som inkluderer blant annet økonomisk inntekt, energiforsyning, miljøkvalitet, rekreasjon og landskapsestetikk.  

De ulike interessene skal tas hensyn til i de mange vilkårsrevisjonene for eldre konsesjoner som foregår for tiden eller er i vente i hele landet, men også i nye vannkraftprosjekter. Vi har undersøkt hvordan de første vilkårsrevisjonene klarte å avveie disse ulike interessene i SusWater-prosjektet:

I HydroCen  har vi sett på holdninger og valg av den norske befolkningen i forhold til vannkraft med hjelp av en spørreundersøkelse:

Vi har også sett på eksisterende forskning om sosial aksept for pumpekraft à lenke til bokkapitel i Encyclopedia of Energy Storage.  

I prosjektet "utvidet miljødesign" har vi undersøkt rekreasjonsaktivitetene og de visuelle preferansene til lokalbefolkningen for ulike avbøtende tiltaksscenarier i en case studie i Nea elva (Selbu/Tydal kommuner).

Hvordan de ulike samfunnsinteressene rundt vassdragene skal avveies og hvordan det lykkes å involvere befolkningen i beslutningsprosessene skal være viktig for framtidig støtte av vannkraftproduksjon i Norge.  

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

HydroCen Policy Brief 1 2019

Hvordan er miljøtiltak realisert i Europas vannkraft? - En case studie for Østerrike, Sveits og Sverige


PUBLIKASJONER

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

HydroCen Policy Brief 1 2019

Hvordan er miljøtiltak realisert i Europas vannkraft? - En case studie for Østerrike, Sveits og Sverige


PUBLIKASJONER

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

NYHETER OG BLOGGER

Teller gytefisk med DNA

Author: Juliet Landrø

Ny metode bruker DNA for å finne ut hvor mange laks som gyter i elva. Det er viktig for kraftbransje og forvaltning å vite hvor levedyktig bestanden er når de skal gjøre vilkårsrevisjoner eller miljøtiltak, og denne metoden er både rask og kostnadseffektiv.

RSS
1234

|