1

PUBLIKASJONER I HYDROCEN

PhD Avhandlinger

Nedenfor finner du listen over doktorgradsavhandlingene fra HydroCen-stipendiater.

Nirmal Acharya

Disputerte i 2022

Erosion in Francis turbines due to geometrical positioning of runner and guide vanes

Nirmal har gjennom sitt arbeid sett på problemer rundt slitasjen av turbinkomponenter på grunn av sedimenter i  vannet. Han har gjennom case-studier og ved bruk av numeriske analyser sett på hvordan sedimenttungt vann beveger  seg gjennom turbinen, og hvor og under hvilke forhold slitasjen på turbinkomponentene er størst.

Hossein Ehya

Disputerte i 2022

A Novel Health Monitoring System for Synchronous Generators using Magnetic Signatures

I sitt doktorgradsarbeid har Hossein funnet en billig og effektiv metode å oppdage feil i elektriske motorer før de har  oppstått! Metoden går ut på å lytte til motorens magnetfelt for å plukke opp uregelmessigheter som gjerne oppstår før  selve ulykken skjer. Metoden ble utviklet for vannkraftgeneratorer men har overføringsverdi til andre elektriske  motorer.

Håkon Sundt

Disputerte i 2022

Remotely sensed data for bathymetric mapping and ecohydraulics modelling in rivers

Gjennom sin PhD har Håkon Sundt sett på bruk av fjernmåling som en informasjonskilde om batymetri, sesongmessige mesohabitater for fisk, scenarier for avbøtende tiltak og strategier for miljømessig eDNA-prøvetaking.

Les mer om arbeidet hans her.

Andreas Kleiven

Disputerte i 2022

Decision analytics in hydropower: Investment and operational planning under uncertainty

Den raske utviklingen mot et mer bærekraftig kraftsystem gir opphav til komplekse stokastiske optimaliseringsproblemer for vannkraftprodusentene. I sin avhandling har Andreas Kleiven jobbet med å utvikle optimaliseringsmodeller og metoder for bærekraftig investering og drift av vannkraftverk.

Les mer om arbeidet hans her.

Bibek Neupane

Disputerte i 2021

Long-term impact on unlined tunnels of hydropower plants due to frequent start/stop sequences

I sin avhandling har Bibek Neupane forsøkt å bedre forstå hvordan langtidsstabiliteten til uforede vanntunneler blir påvirket av hyppige trykkpulseringer grunnet gjentatte start/stopp sekvenser.

Les mer om arbeidet hans her.

Henki Ødegaard

Disputerte i 2021

Rock Stress Estimation for Unlined Pressure Tunnel Design

Henki Ødegaard har sett på nye metoder for å estimere bergspenning i vannkrafttunneler eksponeres for under dagens drift av vannkraftverket. Han har gjennom arbeid på lab og i felt jobbet med en ny testprotokoll som er et raskere alternative til dagens metoder for å beregne bergspenning.

Les mer om arbeidet hans her.

Livia Ioana Pitorac

Disputerte i 2021

Upgrading on Hydropower Plants to Pumped Storage Plants: Tunnel System Hydraulics

Pumpekraft kan brukes i perioder når det produseres mye kraft til å pumpe vannet tilbake i magasinene igjen. Livia Pitorac har i sin doktorgrad sett på utfordringer og løsninger med pumpekraft i Norge, og konkluderer med at det er mulig å oppgradere eksisterende vannkraftverk til pumpekraftverk med dagens tunnelsystemer uten å gjøre større modifikasjoner.

Tor Inge Reigstad

Disputerte i 2021

Optimal control of variable speed hydropower

Vannkrafta må forandre seg for å tilpasse seg et kraftsystem med både vann-, sol- og vindkraft i. I doktorgraden sin foreslår Tor Inge Reigstad blant annet en ny kontrollmetode for optimal kontroll av vannkraftverk med variabel hastighet.

Les mer om arbeidet hans her.

Kristian Sagmo

Disputerte i 2021

Trailing edge vortex shedding in hydraulic turbines and the effect of stream-wise vorticity on vortex induced vibrations

Sagmo har testet hva som skjer med strømningene i turbinen hvis man lager turbinblader med taggete kanter. Resultatene tyder på at strømningsorienterte virvler kan brukes til å dempe vortex induserte vibrasjoner på maskin-blader.


Les mer om arbeidet hans her.

Lena Selen

Disputerte i 2020

Ganesh Ravindra

Disputerte i 2020

Hydraulic and structural evaluation of rockfill dam behavior when exposed to throughflow and overtopping scenarios

I doktorgradstudien har han undersøkt gjennomstrømning og overtopping og funnet ut at den nederste delen av fyllingsdammer, damtåa, kan være avgjørende i ekstreme lastsituasjoner som flom eller overtopping. Dataene fra doktorgradsarbeidet skal nå brukes til å utvikle bedre design på damtåa av demningen.

Igor Iliev

Disputerte i 2020

Francis turbines for variable speed operation

Iliev har i sitt PhD-prosjekt designet hele 421(!) turbiner, og har ved bruk av nummeriske modeller funnet det designet som er best for å kjøre med variabelt turtall.


Les mer om arbeidet hans her.

Erlend Løklingholm Engevik

Disputerte i 2019

Design and Operation Investigations for large Converter-Fed Synchronous Machines in Hydropower Applications

Erlend L. Engevik har i sin doktorgrad brukt numeriske modeller for å undersøke designet til synkrone maskiner, og sett på måter for å optimalisere designet. 

Bjørn Winther Solemslie

Disputerte i 2016

Experimental methods and design of a Pelton bucket

Solemslie har i sin doktorgrad sett på og utviklet en offentlig tilgjengelig metodikk på Pelton-turbingeometri og design. Han har også produsert kvantifiserbare strømmålinger av strømmen i turbinen og studert disse.

1