1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft
Midtbotnavatnet. Foto: Leif Lia/NTNU
Author: Juliet Landrø

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

- Vi er utrolig glade for tilliten vi har fått fra både Forskningsrådet og alle partnerne vi samarbeider med, sier Liv Randi Hultgreen  som vil lede det nye senteret.

- Vi gleder oss til å utvikle ny kunnskap som tar det norske samfunnet framover, med innovative, teknologiske og bærekraftige løsninger, sier hun.  

Når verden nå står overfor både klimakrisa og naturkrisa er det stort behov for fornybar energi – samtidig må vi beskytte naturen.  Vannkraftens store styrke er at den er den eneste av de fornybare energikildene som kan lagres i store vannmagasiner. Den kan derfor balansere både produksjon og forbruk mellom måneder og årstider, og det er avgjørende for at samfunnet skal kunne utvide og integrere variable fornybare energikilder som vind- og solkraft i kraftsystemet.  

I RenewHydro vil forskere innen teknologi, biologi, økonomi, samfunn og klima samarbeide med eksperter fra vannkraftindustrien og forvaltningen for å løse sentrale utfordringer innen energifeltet, utvikle løsninger for et lavutslippssamfunn og styrke næringslivets innovasjonsevne. 

Partnere fra både industri og forvalting har vært aktive med å foreslå forskningstema i søknadsprosessen.

- RenewHydro vil ha en bredde som dekker mye av behovet vi i Statkraft har for å utvikle kunnskap fremover. Vi ser flere utfordringer fremover, som et endret enegisystem og påvirkning fra klimaendringer, sier Jan Petter Haugli, Head of Electro i Statkraft.

- Samarbeid med forskningen er vår hovedkilde til å utvikle ny kunnskap. Det gir oss også nærhet til fagmiljøene i NTNU, NINA og SINTEF, noe som igjen setter oss i kontakt med studenter som mulige framtidige ansattte og kolleger, sier han.

Flerfaglig innovasjon til framtidas vannkraft 

-Teamet i RenewHydro kombinerer banebrytende vitenskap med dyp innsikt levert av brukerpartnerne, og vi er derfor unikt posisjonert for å drive innovasjonskapasiteten til norsk vannkraftindustri og sikre kunnskapsutveksling med internasjonale partnere. 

Det nye forskningssenteret blir en videreføring av innsatsen i FME HydroCen, men Hultgreen presiserer at det ikke blir en ren kopi av foregående senter. Det vises både i nye forskningstema og ved at det er kommet til flere nye forskningspartnere, blant andre Norges Handelshøyskole - NHH og NORCE. 

- I RenewHydro skal vi jobbe mye mer flerfaglig. I vannkrafta og hele energisystemet henger alt sammen og da må også forskninga gjøres med et systemperspektiv, sier Hultgreen. 

Da HydroCen startet var selv ikke ingeniørene vant med å jobbe på tvers av fag. Nå har vi etablert en kultur der biologer, ingeniører og markedsforskere snakker sammen, og det vil vi dra nytte av i det nye senteret.  

- Forskerne som har jobbet sammen i HydroCen gleder seg til å bli kjent med nye fagmiljø og brukerpartnere som blir med i RenewHydro. 

Hun sier at det har blitt enda mer viktig å forvalte vannkrafta på en ny, innovativ og bærekraftig måte, og vannkraftforskningen i RenewHydro blir styrket på tema innen samfunn og økonomi. 

Mer fokus på klima og økonomi 

NTNU kommer til å lede senteret og hovedforskningspartnerne er Norges handelshøyskole NHH, Norsk institutt for naturforskning- NINA og SINTEF Energi. 

I tillegg til teknologi til selve vannkraftverkene, vil forskerne se på blant annet leveringssikkerhet, hvordan et endra klima påvirker vannkrafta, hvordan kraftmarkedene kan og vil utvikle seg, og hvordan vannkrafta kan ta hensyn til miljøet i elver og magasiner i form av naturbaserte løsninger. 

- Vi står overfor store utfordinger i tida fremover. Klimaendringer vil påvirke hele samfunnet, inkludert vannkrafta og naturen. I RenewHydro vil vi derfor fokusere mye mer på de store sammenhengene med biologisk mangfold, bærekraft og arealbruk, sier seniorforsker Line Sundt-Hansen i NINA. 

Hun skal lede arbeidet “Vannkraft som demper klimapåvirkning» hvor forskerne blant annet skal se nærmere på hvordan klima påvirker vannkraftanleggene, naturbaserte løsninger og hvordan samfunnet forholder seg til vannkrafta. 

- Vi gleder oss til å samarbeide med både vannkraftindustrien og forskere fra ulike fagfelt for å finne gode løsninger for framtida, sier hun.  

Kontakt:

Liv Randi Hultgreen, leder av HydroCen og RenewHydro, NTNU

RenewHydro

Previous Article Kan vannkrafta være både fleksibel og bærekraftig?
Next Article Barrierer i elva førte til økt innavl
Print
737

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1